สรุป

 ประชาคมอาเซียน (ASEAN: Association of South East Asian Nations)
 ที่มาและความส าคัญของประชาคมอาเซียน
 เดิมการจัดตั้งกลุ่มประเทศอาเซียน ในครั้งแรก มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้เกิดความ
ร่วมมือเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและสังคม เพราะแต่ละประเทศมีแนวคิดทางการเมืองที่แตกต่างกัน
อย่างมาก
 การจัดตั้งขึ้นในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๑๐ ณ วังสราญรมย์ ในกระทรวงการ
ต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีประเทศสมาชิกเริ่มแรก ๕ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมา บรูไน ดารุสซาลามได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวันที่ ๘ มกราคม
๒๕๒๗ เวียดนามได้เข้าร่วมเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๘ ลาวและพม่าเข้าร่วมเมื่อวันที่ ๒๓
กรกฎาคม ๒๕๔๐ และกัมพูชาเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๒ ปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน จึงมี
ประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย สิงคโปร์อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์(๒๕๑๐)
บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา
 มีประชากรรวมกันทั้งหมด 580 ล้านคน
 ASEAN+3 หมายถึง ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน ร่วมกับประเทศจีน ญี่ปุ่น
และเกาหลี
 ASEAN+6 ได้แก่ กลุ่มประเทศ ASEAN+3 และเพิ่มประเทศอินเดีย
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยมีการรวมตัวกันเพื่อเจรจาต่อรอง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการเจรจา
ทางการค้า โดยเกี่ยวข้องกับการยกเว้น ยกเลิก หรือลดภาษีระหว่างกลุ่มประเทศคู่ค้า

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s